Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Witamy na stronie BIP Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje o Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj PDF

Dyrektor - Ryszard Śnieżek

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku funkcjonuje przez całą dobę (praca w tzw. ruchu ciągłym). Podstawowym zadaniem jednostki jest sprawowanie opieki medycznej i prewencyjnej nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażaj ą zdrowiu lub życiu innych osób. Statutowym terenem działalności jednostki jest Miasto Słupsk , jak również obszar Gmin, które podpisały stosowne porozumienia z Gminą Miejską Słupsk. W tym zakresie bardzo dobrze układa się współpraca z Gminami: Kobylnica, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo, Trzebielino, Damnica, Kołczygłowy, Postomino oraz Sierakowice.

Izba Wytrzeźwień w Słupsku została utworzona uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku
dnia 24.09.1997 roku (nr XXXIX/412/97). Realizację zadań statutowych jednostka
rozpoczęła w dniu 04.02.1998 roku.
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność placówki są:

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
  26.10.1982r. (Dz.U. Nr 35 poz 230 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 4  lutego  2004 r. w  sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 poz. 192 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 04.01.2013r. z zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013r. poz 1563)

Zadania SORPA w zakresie podstawowej działalności:

 • opieka nad osobami nietrzeźwymi
 • udzielanie osobom nietrzeźwym świadczeń higieniczno-sanitarnych
 • udzielanie osobom nietrzeźwym pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach
 • informowanie osób opuszczających placówkę o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu
 • współdziałanie z komisjami d/s przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, poradniami zdrowia psychicznego jednostkami policji, straży gminnej, pogotowia ratunkowego oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma m.in. na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, jego skutkom, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie bezdomności.

Opłata za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku w wysokości 300 złotych jest pobierana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013r. poz 1563)

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku realizuje swoje zadania przez całą dobę. Praca oparta jest na systemie zmianowym. Nieprzerwanie pełnione są dyżury lekarskie. Placówka dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami dla mężczyzn, kobiet, nieletnich oraz osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
SORPA dysponuje 22 miejscami. W ciągu roku przyjmowanych i obsługiwanych jest ok. 5 tysięcy osób. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrzymanych pomieszczenia są stale monitorowane (szerokokątne mini kamery) oraz są wyposażone w instalację przyzywową.
Słupska placówka oprócz realizacji podstawowych zadań statutowych w sposób priorytetowy traktuje swoją działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i wczesnej interwencji terapeutycznej. Zadania te realizowane są przez personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym w zakresie lecznictwa odwykowego (absolwenci Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, pracownicy z wieloletnim stażem pracy w lecznictwie odwykowym).

 

Ogłoszenia o przetargach

Drukuj PDF

Aktualnie brak przetargów.

 

Ogłoszenia

Drukuj PDF

ZAKOŃCZONE:

Konkurs na stanowisko Referenta do spraw windykacji w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dokumentacja do pobrania - z dnia 29.10.2014r.

ogłoszenie wyników Konkursu na stanowisko Referenta do spraw windykacji w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dokumentacja do pobrania

 

ZAKOŃCZONE:

Konkurs na stanowisko księgowego Izby Wytrzeźwień w Słupsku - Dokumentacja do pobrania

ogłoszenie wyników Konkursu na stanowisko księgowego Izby Wytrzeźwień w Słupsku - Dokumentacja do pobrania

 

"MIX 2000" Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2014